מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.woocommerce-1172947-4103632.cloudwaysapps.com (להלן: "האתר") האתר מופעל על ידי דוד פלס ע.פ: 308074061 (להלן: “מפעילי האתר”).

מפעילי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר שהם מנהלים ומפעילים, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותם של מפעילי האתר ביחס להגנת הפרטיות, והם מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשים מפעילי האתר במידע, הנמסר להם על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידם בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ו/או חתימה בהקלקה (להלן: "חתימה דיגיטלית ו/או חתימה אינטרנטית ו/או חתימה בהקלקה") מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו’).

 1. מסירת פרטים בעת רכישה באתר:
 • כל משתמש אשר יבצע רכישה יידרש להזין פרטים, בין היתר: דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר ופרטי אשראי.
 • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי מפעילי האתר.
 • פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.

2. אבטחת מידע באתר:

 • מפעילי האתר דואגים לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילים מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
 • על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
 • המשתמש מסכים כי מפעילי האתר לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעילי האתר בשל כך.

3. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילי האתר:

 • מפעילי האתר רשאים לשמור במאגרם מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שנמסר ע"י המשתמש בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 • השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ומוצרים משלימים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

4. דיוור אלקטרוני

 • מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותם, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications)  מידע בדבר שירותיהם, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהם עצמם יפרסמו והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, כפי יישלח על-ידי מפעילי האתר. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בפנייה לשירות הלקוחות של מפעילי האתר ו/או בפנייה לדואר האלקטרוני של החברה.
 • המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעילי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

5. מסירת מידע לצד ג':

 • מפעילי האתר יהיו רשאים להתיר את הגישה למאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או המוצרים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים לפנות למשתמש בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם מטעמם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
 • מעבר לאמור לעיל, מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 • במידה המשתמש ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר:
 • למשטרת ישראל ו/או לכל רשות מוסמכת – אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • במידה ומפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. איסוף מידע מצד ג':

 • אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג’ המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.

7. איסוף מידע ע”י צד ג:

 • בעת השימוש באתר מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
 • בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר כל מידע לא מזוהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיהם לשותפיהם העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
 • כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיהם העסקיים של מפעילי האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

8. COOKIES

 • המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילי האתר משתמשים ב”עוגיות (Cookies) "לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 • ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת .("Cookies") משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של     Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד .Google Analytics המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 • השימוש שחברות אלה עושות בCookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. 
 • המידע שמכילות ה Cookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
 • בנוסף, באפשרותך למחוק את ה Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

9. שינויים במדיניות הפרטיות:

 • מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

10. יצירת קשר:

 • שירות הלקוחות של האתר יפעל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-19:00 דרך התמיכה טכנית של האתר.
 • שירות הלקוחות יתן מתן תמיכה טכני דרך מערכת תמיכה טכנית ופתיחת פניות של האתר או בדואר אלקטרוני עד 24 שעות.
 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות, במידת הצורך מפעילי האתר יצרו עמכם קשר טלפוני.