הסכם התקשרות לפרסום באתר לבעלי עסקים

ברוך הבא לאתר www.woocommerce-1172947-4103632.cloudwaysapps.com (להלן: "האתר"), המופעל ע"י דויד פלס ע.פ: 308074061 הפועל כאתר דירוג והזמנות אונליין של מוצרים ושירותים עם ליווי שיווקי וייעוץ עסקי, והכל בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וההטבות המגולמות בה (להלן בהתאמה: "מפעילי האתר" , ו – "החבילות").

הואיל וברשותם של מפעילי האתר אתר אינטרנט בכתובת  www.woocommerce-1172947-4103632.cloudwaysapps.com (להלן: האתר") 

אשר מהווה פלטפורמה לפרסום עסקים נותני שירות ו/או מוכרים מוצרים ללקוח/ות (להלן: "לקוח") פוטנציאלי/ים ע"י פרסום באתר.

והואיל ובעל העסק מעוניין לפרסם את מוצריו ו/או שירותיו באתר והכול בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה להלן;

                            

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

כללי:

 

 1. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין לתת להן פרשנות כלשהיא.
 2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

התחייבויות בעל העסק למפעילי האתר ולמשתמשיו:

 

 1. בעצם חתימה על מסמך זה אם ע"י חתימה ממשית או אישור מסמך זה בעת רכישת אחת מן החבילות ע"י סימון תיבת תנאי ההתקשרות ו/או השימוש (להלן: "חתימה דיגיטלית ו/או חתימה אינטרנטית ו/או חתימה בהקלקה"), בעל העסק מצהיר כי הינו בעל הניסיון, היכולת והכישורים המתאימים למתן השירותים ברמה מקצועית גבוהה ויכולת למלא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 2. בעל העסק יהיה חייב להירשם לאתר על מנת ליהנות משירותי הפרסום.
 3. כחלק מהרישום לאתר, בעל העסק יצטרך לספק את פרטי העסק: שם, מספר העוסק או ח.פ, כתובת, שעות ואזורי פעילות, מייל, טלפון, שם משתמש וסיסמא, פרטי איש קשר.
 4. בעל העסק מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עמו במסגרת האתר, בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.
 5. בעל העסק יתאר באופן מדויק את המוצר ו/או השירות ופרטיו ללא הטעיית הקונה. התיאור יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט תמונות וקישורים. בעל העסק הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.
 6. המחירים המוצגים באתר ע"י בעל העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין.
 7. בעל העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים.
 8. בעל העסק מתחייב כי לא תבוצע העלאת מחיר ללקוח אשר ביצע הזמנה של מוצר ו/או שירות.
 9. בעל העסק מתחייב לשלוח ללקוח אישור הזמנה במייל ו/או בטלפון.
 10. במידה ומוצר אינו זמין במלאי ו/או השירות אינו יכול לינתן מתחייב בעל העסק ליידע את הלקוח בהקדם האפשרי וליתן ללקוח את הזכות לבטל את העסקה.
 11. בעל העסק יהיה מחויב לרשום ב mini site שלו באתר את מדיניות המשלוחים והאספקה ואת מדיניות הביטולים וההחזרות.
 12. בעל העסק הוא זה שיספק ללקוח את המוצרים ו/ או השירותים, בעל העסק הוא זה שיתן מענה ו/או כל שירות בנוגע לעסקאות לקוחות האתר. בעל העסק מחויב להנפיק חשבונית מס ו/או קבלה ללקוחות האתר כדין.
 13. התשלום מהלקוח לבעל העסק יוכל להתבצע בשתי דרכים, הדרך הראשונה באמצעות מערכת הסליקה של בעל העסק בבית העסק. הדרך השנייה דרך גבייה במזומן בהתאם לסה"כ של העסקה שהתבצעה באתר ו/או מחוץ לאתר במידה והלקוח הגיע דרך האתר. מפעילי האתר יחייבו את בעל העסק בעמלת מכירה (להלן: "עמלת מכירה") דרך כרטיס האשראי של בעל העסק על כל עסקה מול לקוחות האתר, גם במידה והתשלום בוצע בבית העסק.
 14. לא תתקבל דרך אחרת לביצוע התשלום מהלקוח לבעל העסק מלבד שתי הדרכים הנ"ל.
 15. בעל העסק מתחייב לדווח למפעילי האתר במועד ביצוע העסקה בגין כל עסקה מול לקוח שהגיע אליו דרך האתר לרכוש את מוצריו ו/או שירותיו.
 16. בעל עסק שלא ידווח על עסקאות אשר ביצע ימחק מהאתר לצמיתות ולא יוכל לשוב ולהשתמש בשירותי האתר זאת מבלי לגרוע מזכאות מפעילי האתר לתשלום ולחיוב בעל העסק בקנס בשיעור של 10,000 ₪. החלטה זאת נתונה לשיקול מפעילי האתר בלבד.
 17. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפעול נגד בעל העסק אשר הפר תנאי הסכם זה ואף להגיש תביעה נגדו.
 18. בעל העסק מתחייב להסדיר את התשלום רק באמצעות האמצעים המצוינים בהסכם זה.
 19. במידה ושילם לקוח האתר לבעל העסק באחת משיטות התשלום המוזכרות לעיל, בעל העסק ידווח למפעילי האתר על סך העסקה שנסגרה.
 20. בעל העסק מצהיר כי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ידועות לו והוא מתחייב לפעול על פיהן, לרבות כל הנוגע לזכויות הצרכן ל"ביטול עסקת מכר מרחוק". בעל העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן על ידו, ויפצה וכן ישפה את מפעילי האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו ע"י צרכן שרכש מוצר ב mini site ו/או שירות של אותו בעל עסק, מכל סיבה שהיא.
 21. בעל העסק מתחייב כי בהפעלת ה mini site לא יפר זכויות צד ג', לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות. בעל העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות היוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות, ויפצה את מפעילי האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו בעניין זה.
 22. בעל העסק מתחייב שלא להשתמש ב mini site על מנת לפרסם תוכן שגוי, לא מדויק, מטעה, משמיץ או שיש בו כדי הוצאת דיבה. כמו כן מתחייב בעל העסק לא למכור ב mini site שירותי מין או שירותים לא חוקיים ע"פ דיני מדינת ישראל, לרבות חוק העונשין התשל"ז-1977 ופקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
 23. בעל העסק מתחייב להציג תמונות העומדות בגדרי צניעות ואינן פוגעות בזכות הפרטיות של המצולמים בתמונות. בעל העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של כל אחת מזכויות הפרט, ויפצה את מפעילי האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו בעניין זה.
 24. ידוע לבעל העסק והוא מאשר כי אם יתרשל במילוי או יפר איזו מהוראות הסכם זה, או אם לא יספק שירות ו/או מוצר שנרכש ממנו תוך פרק זמן סביר של עד 7 ימי עסקים, מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל את המנוי שלו באופן מידי, עם גביית כלל העמלות אשר הינו חייב לשלם למפעילי האתר. בעל העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהתנהלותו, וכן ישפה את מפעילי האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו ע"י צרכן שרכש מוצר ב mini site ו/או שירות של אותו בעל עסק, מכל סיבה שהיא.
 25. בעל העסק מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שפורסמו באתר והבין את תוכנם. בעל העסק מצהיר כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, כפי שיהיו מעת לעת. בעל העסק מצהיר כי ידוע לו שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.
 26. בעל העסק יודע ומאשר כי מפעילי האתר הינם כעת בגדר עוסק פטור ולכן אינם גובים מע"מ אך ברגע שיקימו את החברה, יצטרך בעל העסק לשלם את המע"מ בהתאם לחוק על כל התשלומים בהם הוא מחויב כלפי מפעילי האתר.

שירותי מפעילי האתר כלפי בעל העסק:

 

 1. מפעילי האתר יספקו לבעל העסק חבילת מנוי באתר אשר תכלול בתוכה את השירותים הבאים (להלן: "המנוי") :


  30. עלות המנוי תשתנה מעת לעת ותתפרסם באתר ובממשקי מפעילי האתר והם יגברו על המפורסם בהסכם זה.
  31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי 200 בעלי העסק הראשונים שיירשמו לאתר יקבלו את השירותים המצוינים בחבילות הנ"ל, במשך תקופה חד פעמית של 12 חודשים (להלן: "תקופת המתנה"), בתוספת של 5 אחוזים מפדיון אותם בעלי עסקים במשך אותה התקופה. בתום תקופת המתנה יוכל כל אחד מאותם 200 בעלי עסק חדשים לבחור לרכוש את אחת מהחבילות הנ"ל בתנאים החדשים.
  32. מוסכם כי בעת הקמת ה mini site לעסק יוכלו מפעילי האתר להתריע תוך 30 יום על שינוי בתעריף העמלה.
  33. כל עסק חדש עובר בדיקה מקיפה ע"י מפעילי האתר ו/או שליחיהם, לכן, עסק שלא ימצא מתאים לא יוכל להצטרף לאתר. מפעילי האתר רשאים לא לצרף עסק שלדעתם אינו מתאים לאתר, גם אם שילמו עבור השירות, התשלום יבוטל ויוחזר לכרטיס האשראי ממנו בוצע החיוב, ללא כל בקשת אישור מבעל העסק.
  34. ההתקשרות בכל אחת מבין חבילות המנוי הינה לתקופה המצוינת בכל אחת מהחבילות (להלן: "תקופת ההתקשרות"). מוסכם כי במהלך תקופת ההתקשרות אין באפשרות בעל העסק להפסיק את ההתקשרות, למעט החבילות שצוין בהן אחרת. בעל העסק מצהיר ויודע כי בתום תקופת ההתקשרות המנוי יתחדש אוטומטית ומחיר המנוי יתעדכן אוטומטית או ע"י מפעילי האתר כפי שיפורט במחירון מפעילי האתר באותה עת.
  35. ניתן להקפיא את המנוי לתקופה של עד 3 חודשים, בתנאי ובכפוף לכך כי בעל העסק ימשיך את המנוי השנתי לאחר סיומו, קיזוז תקופת ההקפאה יתבצע בתקופת המנוי שלאחר מכן. במידה ובעל העסק הקפיא מנוי ולא המשיך למנוי נוסף, הוא לא יהיה זכאי להחזר ו/או לקיזוז כלשהו מאת מפעילי האתר.
  36. במידה ועד תום תקופת ההסכם לא יאריך בעל העסק את ההתקשרות, מפעילי האתר רשאים להוריד את ה mini site שסופק לשימושו בעת רכישת המנוי באופן מידי מהאתר, ובלבד שמפעילי האתר הודיעו לבעל העסק שתקופת ההתקשרות עומדת להסתיים, לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תום תקופת ההתקשרות.
  37. התשלום עבור הצטרפות למנוי תעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי של בעל העסק בלבד (להלן: "אמצעי התשלום").
  38. בעל העסק מסכים שהתשלום עבור עמלת המכירה תהיה באמצעות כרטיס אשראי של בעל העסק. העמלה תיגבה בעת ביצוע העסקה. במידה ובוצעה עסקה בבית העסק מול לקוח האתר, בעל העסק יחייב את סך העסקה בכרטיס האשראי של הלקוח דרך מסוף הסליקה בבית העסק ו/או במזומן. במידה ושילם לקוח האתר לבעל העסק בכל שיטת תשלום אחרת, בעל העסק ידווח למפעילי האתר על סך העסקה שנסגרה ויחייב את כרטיס האשראי שלו בשתי דרכי התשלום המוזכרות לעיל.

  39. בעל העסק יודע ומאשר כי חבילת המנוי SUPERSTAR אשר הצטרף אליה היא ללא התחייבות מיום ההצטרפות, ותנאי החבילה עלולים להשתנות בסוף תקופת ההתחייבות של החבילות שבחר ללא כל קבלת התראה מראש. 
  40. מפעילי האתר רשאים לשמר את תנאי חבילת המנוי האחרונה אשר רכש בעל העסק בהתאם להחלטתם בלבד.
  41. בעל העסק יודע ומאשר למפעילי האתר לגבות מכרטיס האשראי שלו המאוכסן במערכת סליקת אשראי מאובטחת את העמלות אשר עומדות לזכות מפעילי האתר ו/או מעסקאות אשר ביצע מול לקוחות האתר.
  42. מובהר כי מפעילי האתר יציעו שירותים נוספים מעבר לאלו אשר פורטו בחבילות המנוי, שירותים אלו יתומחרו בנפרד.
  43. ידוע לבעל העסק והוא מסכים כי בנוסף לדמי המנוי, יגבו ממנו מפעילי האתר בכל עסקה ו/או בסוף חודש, עמלת מכירה ע"פ שיעור עמלה אשר תופיע בחבילת המנוי אשר בחר עם הצטרפותו למנוי, העמלה תחושב על מלוא ההכנסות ממכירות שבוצעו באמצעות ה mini site שלו באתר בכל עסקה ו/או חודש במהלך תקופת המנוי (החל מהשקל הראשון של ההכנסות).
  44. על אף לאמור לעיל, מפעילי האתר יוכלו לקבוע עמלת מכירה אישית בהתאם להחלטתם בלבד ובסיכום בכתב מול בעל העסק.
  45. בכל ה-1 לחודש קלנדרי מפעילי האתר יחייבו את בעל העסק עפ"י הסה"כ הכללי של העמלות שעליו לשלם בגין עסקאות שבוצעו בחודש הקלנדרי הקודם (להלן: "חיוב עמלות"). דו"ח ישלח באופן מכוון אל המייל אשר נמסר ע"י בעל העסק בעת רישומו לאתר. דו"ח חישוב העמלות של האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונותו.
  46. בעל העסק יוכל לערער על חיוב העמלות עד ולא יאוחר מה – 9 באותו חודש. לא יתקבלו ערעורים או השגות על חיוב העמלות אחרי המועד הנ"ל מפעילי האתר יראו בזאת כאישור בעל העסק את חשבונית העמלות באופן סופי. לא יינתן החזר לאחר המועד הנ"ל.
  47. על אף האמור לעיל, מפעילי האתר ישיבו לבעל העסק החזר העמלות ששולמו על ידו במקרה שבו הלקוח שלו ביטל את הזמנת השירות ו/או המוצר שבגינם שולמה עמלת מכירה, בתנאי כי הדרישה להשבת העמלה התקבלה אצל מפעילי האתר, בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות, בתוך 30 יום מיום קבלת חיוב העמלות.
  48. בעל העסק מסכים ומאשר כי, התשלום בגין העמלה ייגבה על ידי מפעילי האתר באופן אוטומטי וישירות מכרטיס האשראי שפרטיו מצויים בידי מפעילי האתר.
  49. מובהר כי, כל איחור בתשלום המנוי או העמלה, העולה על 14 ימים, יביא להורדה מיידית של ה mini site מהאתר וכן יחויב בריבית פיגורים הקבועה בחוק וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלום, זמן ביצוע העסקה ועד לתשלום בפועל, זאת מבלי לפגוע בזכויותיהם של מפעילי האתר עפ"י חוק.
  50. בעל העסק יודע ומאשר שהאתר נמצא בשלבי הקמה, וכי עדיין אין לו את כמות אנשי השיווק אשר יוכלו ללוות כל עסק בנפרד ובכללם גם אותו, ולכן עם הצטרפות בעל העסק לאחת מן החבילות הכוללות ליווי איש שיווק ולמפעילי האתר אין נכון לזמן ההצטרפות איש שיווק שיקבל אליו את בעל העסק, בעל העסק יכנס לרשימת המתנה עד שמפעילי האתר יגייסו איש שיווק נוסף. אף על פי האמור לעיל, דמי המנוי יישארו אותו הדבר ולא ישתנו בשל מצב נתון זה.

  פיקדון
  51. על פי דרישה ראשונה של מפעילי האתר StarsLike בעל העסק ישלם פיקדון שהסכום שלו יהיה שווה ערך לסכום המינימום של 3 החשבוניות הגבוהות ביותר של פעולותיו עם מפעילי האתר StarsLike או סכום אחר, כפי שיקבע על ידי מפעילי האתר StarsLike לפי שיקול דעתם (להלן: "פיקדון").
  הפיקדון יוחזק בידי מפעילי האתר StarsLike כביטחון לביצוע (תשלום) חובות בעל העסק על פי ההסכם. עם סיומו של הסכם זה, הפיקדון, או כל יתרה לאחר ניכוי עמלת מכירה, תשלומי חוב והוצאות אחרות אותן חייב בעל העסק למפעילי האתר StarsLike יפרעו לבית העסק בתוך 30 ימים לאחר הסדר מלא של החובות וההתחייבויות (לרבות תשלום העמלות התלויות ועומדות).
  על פי דרישה ראשונה של מפעילי האתר StarsLike בעל העסק ישלם סכום כזה כפיקדון נוסף כפי שהתבקש על ידי מפעילי האתר StarsLike אם העמלה המצוינת עולה על סכום הפיקדון או אם בעל העסק אינו מצליח לשלם עמלה בזמן.
  בשלב כלשהו במהלך תקופת ההסכם, מפעילי האתרStarsLike יפקחו על ביצועי (תשלום) בעל העסק ויהיו עשויים להחליט להחזיר את הפיקדון לבעל העסק לאחר בדיקה (לפי קריטריונים אשר יקבעו בידי מפעילי האתר StarsLike סכום הפיקדון לא יקבע או יגביל בכל דרך את התחייבויות בעל העסק על פי הסכם זה. הפיקדון לא יישא בכל ריבית.

  הגבלת אחריות

  52. מפעילי האתר אינם מהווים כל צד לעסקת המכירה של השירותים ו/או המוצרים בין בתי העסק והקונים ומהווים כמתווכים בלבד. לכן אין לאתר כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים המוצעים באתר ולאתר ו/או למעפילי האתר לא תהיה כל אחריות למוצר ו/או השירות המוצע ע"י בעל העסק.
  53. בעל העסק מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.
  54. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות ולבעל העסק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהאתר ו/או ממפעילי האתר בהקשר זה.
  55. מפעילי האתר רשאים למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו ימצא, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה תימסר הודעה על טענה להפרה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדו בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
  56. מפעילי האתר רשאים להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר במידה וימצא כי המודעה מפורסמת ו/או מוצגת שלא תואם את שיטת הפרסום של האתר ו/או שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו.
  57. לאתר הזכות לחסום את השימוש של בעל עסק במידה וזוהתה התנהלות לא מקצועית, לא הולמת או שאינה עומדת בקנה אחד עם הסכם זה, לרבות אך לא רק: ניסיונות חוזרים לעקוף את האתר, תלונות חוזרות של לקוחות, דירוג נמוך וכו' ולבעל העסק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהאתר ו/או ממפעילי האתר בהקשר זה.
  58. מפעילי האתר יכולים לשנות את סכום העמלה, דמי המנוי, תנאי התשלום ובכלל את כלל חבילת המנוי של בעל העסק וזאת לאחר סיום תקופת המנוי בלבד ו/ או בהודעה מוקדמת בת 30 יום שתימסר לבעל העסק, טרם שינוי הרכב החבילה ועלותה.

  59. מפעילי האתר אינם מתערבים ואינם צד לעסקאות אשר יעשו בין הלקוחות לבעלי העסקים ולאתר ו/או למעפילי האתר לא תהיה כל אחריות במקרה והתשלום לא התקבל ע"י בעל העסק ו/או במקרה בו נגרם לבעל העסק נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כתוצאה מהעסקה.
  60. כל בעיה שקשורה לטיב השירות ו/או המוצר שניתן ע"י בעל העסק תוסדר בין הלקוח לבעל העסק בלבד.
  61. אין מפעילי האתר מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה מפעולות הפרסום והשיווק. אך מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לשווק ולפרסם את העסק של בעל העסק ע"י שיווק ופרסום האתר ו/או ע"י אנשי השיווק אשר נותנים שירותי שיווק ללקוחות מפעילי האתר (להלן: "אנשי השיווק") ולבעל העסק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהאתר ו/או ממפעילי האתר בהקשר זה.
  אין מפעילי האתר מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה מייעוץ עסקי אשר יינתן לבעלי עסקים אשר רכשו את חבילת המנוי הכוללת ליווי ייעוץ עסקי. אך מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם כדי למנף את העסק של בעל העסק ע"י היועצים העסקיים אשר עובדים עימה (להלן: "יועצים עסקיים") ולבעל העסק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהאתר ו/או ממפעילי האתר בהקשר זה.

  אי תחולת יחסי עובד – מעביד

  62. מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין מפעילי האתר לבין בעל העסק ו/או העובדים מטעם בעל העסק בביצוע הסכם זה.
  63. בעל העסק יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.
  64. מובהר בזאת כי בעל העסק אינו זכאי ממפעילי האתר לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.
  65. מובהר כי בעל העסק אינו זכאי להטבות כלשהן, מלבד התמורה המפורטת בחבילת המנוי שהצטרף אליה כמפורט בהסכם זה.
  66. מובהר ומוסכם כי במידה ובעל העסק ו/או מי מעובדיו ו/או ספקיו ו/או צד שלישי הקשור אליו יעלו טענה בדבר יחסי עובד-מעביד עם האתר ו/או מעפילי האתר, בניגוד לדעת הצדדים והוראות הסכם זה, ישפה בעל העסק את האתר ו/או את מעפילי האתר בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק (לרבות שכר טרחת עורכי דין), מייד עם דרישתם הראשונה של האתר ו/או מפעילי האתר.

  קניין רוחני, אי תחרות וסודיות:

  67. כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהם, לגבי האתר, ה mini site, המצאות, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות, יישומים, עיצובים, צילומים, כתבות, מאמרים סרטונים, קישורים וכו' באתר הינם קניין מפעילי האתר בלבד ויהיו שייכים לו לכל צורך ועניין באופן שיהיה רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים.
  68. כל פלטפורמה שהוקמה אצל צד שלישי, דפים עסקיים ברשתות החברתיות, בלוגים, אתרים וכו' שהוקמו עבור בעל העסק במהלך תקופת המנוי אותו רכש, הינם קניינם האישי של מפעילי האתר בלבד ואין לבעל העסק בעלות או חלק בנכסים אלו.
  69. בעל העסק מתחייב במשך ההתקשרות עפ"י הסכם זה וכן במשך תקופה של 24 חודשים לאחר סיום ההתקשרות, שלא לפנות ושלא להתקשר, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחרים, עם לקוחות האתר.
  70. ע"י העלאת תוכן ו/או תמונות לאתר, בעל העסק נותן בזאת רישיון לאתר ו/או למפעילי האתר להשתמש בתוכן ו/או בתמונות, בין היתר ע"י הצגת התמונות באתר, וכן כל שימוש הקשור לשירותי האתר בכל פלטפורמה חיצונית אחרת.
  71. בעל העסק אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי האתר. מפעילי האתר מודיעים בזאת כי מדיניותם היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשרו בקשת בעלי העסקים לעשות כך.

  שיווק, פרסום וייעוץ עסקי

  72. מפעילי האתר StarsLike רשאים לקדם את העסק של בעל העסק המפרסם באתר תוך שימוש בשמו של העסק בשיווק באינטרנט, כולל שיווק פרסום ברשתות החברתיות, בלוגים, מנועי החיפוש, פרסומות בכל כלי המדיה הקיימים, שיווק בדואר אלקטרוני ו/או בפרסום של 'תשלום לפי קליק' (PPC) . מפעילי האתר StarsLike מפעילים קמפיינים שיווקיים באינטרנט בעלויות עצמיות ולפי שיקול דעתם.
  73. בעל העסק מודע לשיטות העבודה של מנועי חיפוש, כגון עכבישי תוכן ודירוג של כתובות אתרים. מפעילי האתר StarsLike מסכימים שבמקרה ובעל העסק נהיה מודע להתנהגות על ידי פלטפורמות צד שלישי המפרות את זכויות הקניין הרוחני של בעל העסק, בעל העסק ידווח למפעילי האתר StarsLike בכתב עם פרטי ההתנהלות ומפעילי האתר StarsLike ישקיעו מאמצים מסחריים סבירים כדי להבטיח שהצד השלישי הרלוונטי נוקט בצעדים לתיקון ההפרה.
  74. חלק מתנאי הפרסום באתר מפעילי האתר מחייבים את בעל העסק להעלות תוכן ל mini site שלו כפי שמפעילי האתר דורשים בתהליך ההרשמה, אחרת ה mini site שלו לא יפורסם ודמי המנוי לא יוחזרו או יקוזזו עד למועד בו השלים בעל העסק את ה mini site שלו.
  75. בעל העסק בהצטרפותו לאתר באחת מחבילות המנוי מאשר למפעילי האתר להקליט את השיחות המגיעות מהאתר דרך מספר טלפון ייחודי שיסופק עבורו כחלק מהחבילה, וזאת במטרה לעקוב אחר הדיווחים של בעל העסק על ביצוע העסקאות שיצר דרך מערך השיווק של מפעילי האתר.
  76. בעל העסק יודע ומסכים כי איש השיווק אשר ילווה אותו יהיה מוגבל לשווק רק אותו בתחום בו בחר בעת רכישת חבילת המנוי באזור העבודה הקרוב לאזור מגוריו לפי הכתובת אותה מסר למפעילי האתר (להלן: "אזור עבודה").
  77. האזורים אותם מגדירים מפעילי האתר כאזורי עבודה הם:
  77.1. בקעת הירדן
  77.2. ים המלח
  77.3. ירושלים והסביבה
  77.4. נגב
  77.5. ערבה
  77.6. מישור החוף המרכזי
  77.7. מישור החוף הדרומי
  77.8. מישור החוף הצפוני
  77.9. גליל מערבי
  77.10. גליל תחתון והעמקים
  77.11. גליל עליון
  77.12. רמת הגולן והכנרת
  78. בעל העסק יודע ומאשר כי הגדרת אזור השיווק שלו בו מוגבל איש השיווק לשווק עסק נוסף בתחומו הוא לאזור אחד בלבד מתוך כלל האזורים המופרטים כנ"ל יהיה אשר יהיה.
  79. בעל העסק מסכים לא לעשות שימוש, להציג, להפיק תועלת, לכלול, לנצל, להתייחס או להתמקד באופן ספציפי במותג / לוגו של StarsLike כולל השם המסחרי, הסימן המסחרי, סימן השירות, תו האיכות או אינדיקציות דומות אחרות של זהות או מקור) בין אם באופן ישיר על ידי רכישת מילות מפתח המשתמשות בזכויות הקניין הרוחני שלStarsLike , ובין אם למטרות השוואת מחירים או מטרות אחרות (בפלטפורמת בעל העסק או בפלטפורמת צד שלישי, במערכת או מנוע חיפוש או כל דרך אחרת), אלא אם כן אושר בכתב על ידי מפעילי האתר StarsLike. בעל העסק לא ישתמש או ייצור (בין אם במישרין או בעקיפין) כל פרסומת (תשלום לפי לחיצה ((PPC) באתרי חיפוש (מטא) אשר מפרסמת, מפנה (מחדש) ומקשרת לעמוד הנחיתה הרלוונטי של העסק של בעל העסק בפלטפורמות בהן העסק של בעל העסק מפורסם, מקודם ו/או נכלל (ללא הפניה כפולה).

  80. איש השיווק
  80.1. שירות השיווק האישי יינתן ע"י איש השיווק (להלן: "איש שיווק") שיספק שירותי שיווק לבעל העסק אשר גייס או שמפעילי האתר תיווכו ביניהם במידה ובחר בחבילות הכוללות שירות זה.
  80.2. איש השיווק יקדם את העסק בפייסבוק ובגוגל ללא יעד מסוים במסגרת הזמנים אשר ינחו אותו מפעילי האתר.
  80.3. שירות זה יינתן לבעל עסק שרכש את חבילת המנוי עם שירות זה בלבד.
  80.4. בעל העסק מאשר כי הובהר לו כי אין מפעילי האתר מחויבים לספק עבורו איש שיווק בהתאם לצרכים ולרצונות האישיים שלו ושל העסק שלו, בעל העסק מאשר עבודה משותפת בינו לבין איש השיווק אשר גייס אותו או שמפעילי האתר תיווכו ביניהם.
  80.5. בעל העסק מסכים בזאת במפורש כי השימוש באיש השיווק הוא על אחריותו הבלעדי ואין מפעילי האתר אחראים בעניין זה ולא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהאתר ו/או ממפעילי האתר ו/או מאיש השיווק.
  80.6. מפעילי האתר ואנשי השיווק ישקיעו מאמצים כבירים על מנת לפרסם ולשווק את העסק של בעל העסק בצורה המיטבית ביותר. בעל העסק לא יוכל לקשור קשרים עסקיים עם מי מטעם מפעילי האתר אשר פועלים תחתם. במידה ובעל העסק יפר תנאי זה, יראו מפעילי האתר בזאת כהפרת תנאי הסכם זה ובעל העסק יצטרך לשפות את מפעילי האתר, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק מהאתר ולסיים את תקופת המנוי של בעל העסק המפר, ללא קבלת החזר עבור חודשי השירות הנוספים באותה שנה קלנדרית מבלי לגרוע מהפיצויים בהם יחויב.

  81. ייעוץ עסקי
  81.1. מפעילי האתר מפעילים צוות יועצים עסקיים אשר נותנים שירותי ליווי יעוץ עסקי ללקוחותיהם (להלן: "יועץ עסקי"). בחלק מחבילות המנוי מציעים מפעילי האתר ליווי יועץ עסקי לבעל העסק במטרה לקדם את העסק שלו להתנהלות נכונה מבחינה תפעולית וניהולית.
  81.2. שירות זה יינתן לבעל עסק שרכש את חבילת המנוי עם שירות זה בלבד.
  81.3. היועץ מטעם מפעילי האתר יעמיד לרשות בעל העסק את ידיעותיו בתחומי הפיננסים והייעוץ העסקי במטרה להעניק לבעל העסק את הכלים המתאימים להצלחת העסק שלו.
  81.4. היועץ מטעם מפעילי האתר מתחייב לשקף לבעל העסק את הנתונים האובייקטיבים ואת ההשלכות האפשריות של כל החלטה שעומדת להתקבל בייעוץ העסקי.
  81.5. יובהר כי ככל שהייעוץ העסקי נועד לסייע לבעל העסק בקבלת הלוואה ו/או מימון מגורם מלווה כלשהו, התמורה המשולמת בגין הייעוץ על פי הסכם זה הינה אך ורק בגין הסיוע וכתיבת התוכנית העסקית וניתוח הנתונים.
  81.6. היועץ מטעם מפעילי האתר מתחייב לתת לבעל העסק הסברים בכל הקשור לערוצי המחשב, התוכנות ועבודה מול ממשקים אשר ישרתו את הלקוח, וזאת במסגרת ידיעותיו ובמסגרת זמן הייעוץ.
  81.7. היועץ מטעם מפעילי האתר מתחייב לעשות שימוש יעיל במידע שנמסר לו מבעל העסק לטובת העסק וקידומו.
  81.8. היועץ מטעם מפעילי האתר מתחייב לשמור בסודיות את כל הדוחות והמסמכים שימסרו לידיו ו/או הפרטים שימסרו לו מטעם בעל העסק לצורכי הייעוץ.
  81.9. עם תחילת התהליך יבוצע ניתוח כדאיות עסקי הכולל:
  81.9.1. ניתוח אובליגו וסטטוס בנקאי
  81.9.2. בניית תזרים מזומנים
  81.9.3. ניתוח נראות שיווקית
  81.9.4. ניתוח דוחות כספיים

  הניתוח הינו על פי הנתונים אשר נמסרו ואושרו על ידי בעל העסק ואינם מהווים המלצה כלשהי אלא שיקוף המציאות העסקית.
  81.10. המפגשים יערכו פעמיים בחודש למשך כשעתיים, למשך חצי שנה. במידה ויידרש ליווי מול הבנקים, ליווי זה ייעשה בנוסף למפגש החודשי, עד מפגש אחד בכל תהליך הליווי.
  81.11. המפגשים יתקיימו במשרדי בעל העסק או במשרדי היועץ בהתאם לסיכום השוטף ביניהם.
  82. בעל העסק מצהיר ומסכים כי ידוע לו שהייעוץ הינו תהליך מתמשך וכי תחילת התהליך מיועדת להתבוננות ולמידת היועץ את העסק על מנת להעניק שירות מקצועי ואיכותי.
  83. בעל העסק מצהיר ומסכים כי ידוע לו שהיועץ מטעם מפעילי האתר ומפעילי האתר אינם מתחייבים להביא לתוצאה מסוימת בעקבות הייעוץ וכי היועץ ומפעילי האתר אינם אחראים לתוצאות הייעוץ, וכי האחריות לתוצאות הייעוץ ולכל הנובע מהייעוץ יחולו אך ורק על בעל העסק ו/או העסק ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהאתר ו/או ממפעילי האתר ו/או מהיועץ העסקי.
  84. בעל העסק מתחייב להעביר מידע אמין ומלא אודות העסק אותו הוא מעוניין לקדם, לרבות כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי ולייעל את תהליך האימון.
  85. בעל העסק מתחייב להשיב על כל השאלות שיישאל על ידי היועץ העסקי ולמסור מידע אמין ומלא אודות העסק.
  86. בעל העסק מתחייב לבצע את פעולות ההכנה אשר יתבקש ו/או יידרש לעשות על ידי היועץ העסקי בטרם כל פגישה עימו.
  87. בעל העסק מתחייב להגיע לכל הפגישות שנקבעו בינו לבין היועץ ולשתף פעולה עם תהליך הייעוץ.

  אמנת השירות של StarsLike

  1. מטרת אמנת השירות של StarsLike הינה לקדם את העסקים בישראל להיות עסקים מצליחים. עסקים הפועלים באמצעות האתר יצטרכו לעמוד בסטנדרט אותו מפעילי האתר יגדירו מעת לעת בכדי להגיע להצלחה בעסק.
  2. העסקים הפועלים באתר זה מחויבים לעמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בהיבט השירות ללקוח, הן בהיבט אמינות המוצר ו/או שירות והן בהיבט המחיר.
  3. העסקים הפועלים באתר זה מחויבים להציג תעודת הסמכה בתנאי שתחום העיסוק שלהם רגיש ומסוכן, בהתאם לחוקי המדינה וזאת על מנת לפרסם את העסק שלהם באתר.
  4. העסקים הפועלים באתר זה מחויבים להציג תעודת ע.פ / ע.מ / ח.פ, על מנת לפרסם את העסק שלהם באתר.
  5. זמני המענה והשירות הניתנים ללקוחות הינם בפיקוח ובטיב הנקבע בהתאם לכל תחום וענף, כל חריגה מעבר לנורמות השירות הנדרשות יטופלו ע"י הנהלת האתר אל מול בעל העסק.
  6. טיב ואיכות המוצר ו/או שירות הינו בהתאם להתחייבות העסק ובהתאם לדרישות המקצועיות בענף הרלוונטי בו העסק פועל. כל חריגה מעבר לנורמות השירות הנדרשות יטופלו ע"י הנהלת האתר אל מול בעל העסק על פי שיקול דעת מנהלי האתר. יובהר כי הנהלת האתר תהיה רשאית אך לא חייבת לקנוס בעל עסק שחרג מנורמות השירות.
  7. העסקים באתר דואגים להכשרה והסמכת העובדים בהיבטים שונים של מקצועיות, בטיחות ושירות ללקוחות.
  8. חלק מהעסקים באתר מלווים ע"י יועצים עסקיים ומקצועיים אשר מוודאים כי נורמות העבודה השוטפות, הן פנימית והן חיצונית, הינן בהתאם לסטנדרטים הנדרשים בעולם העסקי.
  9. דירוג העסקים באתר נעשה הן ע"י הלקוחות והן ע"י יועצים עסקיים ומקצועיים שמוודאים עמידה באיכות הנדרשת מהעסק והן ע"י גורמים חיצוניים.
  10. עסק המלווה ע"י יועץ מטעם StarsLike עובר תהליכים של לימוד, הכשרה ושיפור בהיבטים מגוונים: ניהול, תפעול, שימור לקוחות, שיווק, פיננסי ועוד.

  דירוג וחוות דעת

  1. עם הצטרפות בעל העסק לאחת מן חבילות המנוי יצטרך בעל העסק לספק 10 מספרי טלפון של לקוחות אחרונים עפ"י סדר החשבוניות, למתן חוות דעת על בעל העסק.
  2. בעל העסק מאשר למפעילי האתר לגבות את חוות הדעת של 10 הלקוחות שמסר לקבל מהם את חוות דעתם עליו.
  3. על מנת לשקף את איכות העסק, בעל העסק מאשר עם רכישת חבילת המנוי את דירוג העסק שלו עפ"י מאפיינים משתנים מתחום עסקי אחד לתחום עסקי אחר.
  4. במידה ובעל עסק קיבל דירוג שלילי ע"י לקוח אשר קיבל ממנו שירות, בעל העסק יוכל לערער על חוות דעת הלקוח מול מפעילי האתר, מפעילי האתר יעשו את הבירור בין שני הצדדים ויבדקו את אמינות חוות הדעת. במידה וימצא כי חוות הדעת מוטעית, מפעילי האתר יבקשו מהלקוח לתקן את חוות הדעת, במידה ולא יתקן, חוות הדעת תימחק.
  5. חוות דעת שלילית שתמצא נכונה לאחר הבירור תישאר ב mini site של בעל העסק.
  6. מאפייני הדירוג בכל תחום נתונים להחלטת מפעילי האתר בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת.
  7. מחיקת חוות דעת שליליות ופרסום חוות דעת חיוביות ובכלל הדירוג עבור כל עסק נתונים להחלטת מפעילי האתר בלבד. עם רכישת חבילת המנוי בעל העסק מאשר תנאים אלו.
  8. לקוחות שקיבלו שירות מבעל העסק יתבקשו על ידי בעל העסק ו/או מפעילי האתרStarsLike לתת את חוות דעתם על השירות ו/או המוצר שקיבלו ולספק ציון לקטגוריות מסוימות על בעל העסק.
  9. מפעילי האתרStarsLike שומרים לעצמם את הזכות לפרסם תגובות וציונים אלו על הפלטפורמות שלהם ו/או של צדדים שלישיים. מקום האירוח מכיר בכך שמפעילי האתר StarsLike הם המפרסמים (ללא כל התחייבות וידוא) ולא היוצרים של חוות הדעת והדירוג המתפרסמים בפלטפורמות של StarsLike.
  10. מפעילי האתרStarsLike מתחייבים לעשות את מיטב המאמצים לפקח ולסקור את חוות דעת הלקוח בגין ניבולי פה או הזכרת שמו של אדם ספציפי. מפעילי האתרStarsLike  שומרים לעצמם את הזכות לדחות, לערוך או להסיר ביקורות שליליות במקרה שביקורות אלו כוללות גסויות או מזכירות את שמו של אדם ספציפי או שאינן נכונות מבירור שנתון להחלטת מפעילי האתר לעשות בין בעל העסק לבין הלקוח.
  11. מפעילי האתר StarsLike לא יכנסו לשום דיון, משא ומתן או התכתבות עם בעל העסק בגין (התוכן של, או השלכות הפרסום או ההפצה של) חוות דעת ודירוג הלקוח.
  12. מפעילי האתרStarsLike לא יהיו אחראים ומתנערים מכל אחריות לגבי התוכן וההשלכות של (פרסום או ההפצה של) כל חוות דעת או דירוג שהם.
  13. חוות דעת הלקוחות הן לשימוש בלעדי על ידי מפעילי האתר StarsLike ויכולות להיות זמינות בפלטפורמות כגון אלו שנוצרות מעת לעת על ידי מפעילי האתר StarsLike. מפעילי האתרStarsLike הם הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות, השם והעניין של (כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות אל) חוות דעת הלקוח ובעל העסק אינו זכאי (במישרין או בעקיפין) לפרסם, לשווק, לקדם, להעתיק, לקחת, לקשר (בהיפר-קישור או קישור-עמוק), לשלב, להשיג, לנצל, למזג, לשתף או להשתמש בחוות דעת האורחים ללא אישור בכתב מראש של מפעילי האתר.StarsLike  
  14. מקום ההופעה בתוצאות החיפוש יהיה מושפע מכמה מרכיבים שונים:
   • הסדר בו בעל העסק מופיע באתר(להלן: "דירוג") נקבע באופן אוטומטי ו/או ידני וחד צדדי על ידי מפעילי האתר StarsLike דירוג מבוסס ומושפע מגורמים שונים, הכוללים אך לא מוגבלים לחבילת המנוי שבחר בעל העסק.
   • לתת שירות איכותי ללקוחות ברמה הגבוהה ביותר.
   • לעצב את העסק בדרך חווייתית ללקוח.
   • להשקיע בפיתוח ושדרוג העסק עבור הלקוחות.
   • לתת ללקוחות את התמורה המלאה עבור המחיר ששילמו.
  15. מפעילי האתר רשאים להציג את הmini site הכולל את דירוג העסק באתר גם במידה והעסק הוצא מהאתר או ביטל את חבילת המנוי לאתר מכל סיבה שהיא. בנוסף, מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש ולהציג את הmini site  של העסק באתר בעמוד של עסקים לא מומלצים במידה ודירוג העסק נמוך מרמת 2 כוכבים ומטה. בעל העסק עם רכישת חבילת המנוי עבור העסק שלו מאשר תנאי זה.
  16. כללי
  17. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.
  18. לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
  19. מפעילי האתר עושים כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור לבעל העסק כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.
  20. בעל העסק מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה, איסור או מגבלה, בין על-פי דין ובין על-פי הסכם, מלבצע פעולות באתר זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש; וכי אין צורך בקבלת כל אישור ו/או הסכמה או בהתקיימות תנאי כלשהו לאישורו תנאי השימוש.
  21. בעל העסק מתחייב לשפות את מפעילי האתר, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
  22. בעל העסק יודע כי אם לא יספק את כל הפרטים אותם דורשים מפעילי האתר ממנו בכדי לפרסם באתר, מפעילי האתר לא יחזירו או יקזזו את דמי המנוי שכבר שולמו בתקופה בה ה mini site של בעל העסק היה בהקמה.
  23. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכת תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיהם.
  24. מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, הכולל את מראהו, היקפו, תוכנו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות תנאי השימוש אלו ואחרים – והכל, בלא כל צורך לתת על כך הודעה מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם; שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד' בגין ביצועים, שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. לבעל העסק לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. תחילת תוקפם של השינויים יהיה במועד פרסומם.
  25. מפעילי האתר יעניקו לבעלי העסקים באתר וללקוחות שלהם שירותי דיוור ישיר מרוכזים באמצעות משרדה ו/או צד ג', אלא אם כן יוחלט אחרת על ידי מפעילי האתר, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי בלבד.
  26. בכל מקרה של תקלה באתר יש להודיע מיד למפעילי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני bugs@stars-like.com .
  27. שום ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה על ידי מפעילי האתר, בקשר לזכות המוקנית להם על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, לא יתפרשו כוויתור מצדם על כל טענה או זכות כלשהי, ולא ישמשו מניעה לתביעה ו/או כל פעולה אחרת על ידם.
  28. מפעילי האתר רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצאו לנכון וללא כל חובה מצד מפעילי האתר לפרסם את דבר ההמחאה כאמור באתר.
  29. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי הסכם התקשרות זה יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו, תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בחיפה שבישראל בלבד כמו כן הצדדים מסכימים כי הדין יחול על הסכם זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  30. אין מפעילי האתר אחראים להעתקת תוכן ממקורות חיצוניים ללא קבלת אישור בכתב המאשרים את ההעתקה. כל בעל עסק המפרסם באתר את תכניו, אחראי לקבל אישור להעתקת התוכן אותו הוא מפרסם בנכסי הפרסום והשיווק של מפעילי האתר. כל תלונה שתתקבל מצד ג' על העתקת תוכן תוסדר בין בעל העסק לבין צד ג' ולא יהיה למפעילי האתר כל צד בעניין. בנוסף, במידה ותוגש תביעה בשל העתקת תוכן בעל העסק בלבד ישא באחריות המשפטית הכוללת.

   

  נספח א' – תנאי שימוש למקומות האירוח

  1. הגדרות
   בנוסף לתנאים שנקבעו בחלק הנ"ל של הסכם זה, ההגדרות הבאות חלות לאורך כל הסכם זה, אלא אם משתמעת כוונה אחרת:
  2. פירוש "לצאת לחופשה בראש שקט ובזול" הוא ההתחייבות שהונפקה בידי מפעילי האתר המציינת כי מפעילי האתר מציעים את התעריף הטוב ביותר ועומדים בדירוג המצוין באתר עליו מקפידים מפעילי האתר שיהיה אמיתי עבור מקום האירוח/ חדר/ יחידה/ סוויטה וכי לא ניתן למצוא ברשת תעריף נמוך יותר ודירוג אמיתי ואיכותי עבור מקום אירוח/ אותו החדר/ יחידה/ סוויטה עם אותם תאריכי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט ואותם תנאי הזמנה.
  3. פירוש "פלטפורמת StarsLike" הוא האתר/ים, האפליקציות, הכלים, הפלטפורמות או התקנים אחרים של מפעילי האתר StarsLike באמצעותם השירות נעשה זמין.
  4. פירוש "שירות לקוחות" הוא מחלקת שירות הלקוחות של מפעילי האתר StarsLikeאליה ניתן להגיע בכתובת הדוא"ל business.service@stars-like.com או בכתובת אחרת כפי שנקבע בהסכם זה.
  5. פירוש "הוראת קבע" הוא ההוראה שניתנה על ידי מקום האירוח לבנק איתו הוא עובד, כך שמפעילי האתר StarsLike מורשים לגבות את הסכומים הרלוונטיים על פי הסכם זה ישירות מכרטיס האשראי השמור אצל מפעילי האתר ו/או מחשבון הבנק של מקום האירוח.
  6. פירוש "מערכת מעקב וניהול הזמנות" הוא המערכת המקוונת אליה מקום האירוח יכול להתחבר (לאחר זיהוי של שם המשתמש והסיסמה) באמצעות אתר האינטרנט של woocommerce-1172947-4103632.cloudwaysapps.com/my-account, להעלאה, שינוי, אימות, עדכון ו/או תיקון של פרטי מקום האירוח (כולל מחירים, זמינות, חדרים) והזמנות.
  7. פירוש "אירוע כוח עליון" הוא כל אירוע המשפיע על אורחים מרובים ומקומות אירוח מרובים: כוח עליון, התפרצויות געשיות, אסון (טבע), שריפה, מלחמה, פעולות איבה או כל מצב חירום מקומי או לאומי, פלישה, עמידה בכל הסדר או בקשה של כל רשות לאומית, מחוזית, או רשות ציבורית אחרת, רגולציה ממשלתית או התערבות, פעולה צבאית, מלחמת אזרחים או טרור, (ביולוגי, כימי או גרעיני) פיצוץ, מרד, מהומה, שביתה התקוממות, הפרעה אזרחית (או איום מהותי או משמעותי או חשש מוצדק מכל אחד מהאירועים הנ"ל), קיצוץ של אמצעי תחבורה, סגירת נמלי תעופה או כל אירוע חריג וקטסטרופלי אחר, נסיבות או מצב חירום, אשר הופכים את ההגעה או הנסיעה לבלתי אפשרית, בלתי חוקית או שמונעים מן האורחים את האפשרות להגיע או לשהות במקום האירוח.
  8. פירוש "אורח" הוא מבקר בפלטפורמות או לקוח או אורח של מקום האירוח.
  9. פירוש" נתונים אישיים "הוא כל מידע הנוגע לאדם מזוהה או בלתי-מזוהה (כולל נתוני לקוחות או נתוני כרטיסי אשראי).
  10. פירוש "פלטפורמות" הוא האתר/ים, אפליקציות, כלים, פלטפורמות ו/או התקנים אחרים של מפעילי האתר StarsLike והחברות הקשורות אליהם ושותפיהם העסקיים באמצעותם השירות (כמוגדר להלן) (נעשה) זמין.
  11. פירוש "שירות" הוא מערכת הזמנת מקומות האירוח באינטרנט של מפעילי האתר StarsLike באמצעותה יכולים מקומות האירוח להפוך את חדריהם לזמינים להזמנה, ובאמצעותה יכולים אורחים לבצע הזמנות במקומות האירוח האלה, את הסדרת התשלום, שירות הלקוחות ושירות התקשורת.

   12. התחייבויות מקום האירוח
   12.1. פרטי מקום האירוח
   12.1.1. מידע המסופק על ידי מקום האירוח להכללה בפלטפורמות יכלול מידע הנוגע למקום האירוח (כולל תמונות ותיאורים), מתקניו, השירותים והחדרים הזמינים להזמנה, פרטי התעריפים (כולל כל המסים החלים, היטלים, אגרות ועמלות) והזמינות, מדיניות ביטול ואי-הופעה כמו גם סוגי מדיניות והגבלות אחרים (להלן: "פרטי מקום האירוח") ויעמוד בפורמטים ותקנים אשר נקבעו בידי מפעילי האתר. פרטי מקום האירוח לא יכללו כל מספר טלפון או מספר פקס או כתובת דוא"ל (כולל סקייפ), כתובת אתר אינטרנט או מדיה / אפליקציה / פלטפורמה חברתית (כולל טוויטר ופייסבוק), עם התייחסות ישירה למקום האירוח או לאתרי האינטרנט שלו, לאפליקציות, פלטפורמה, כלים או התקנים אחרים, או לאתרי אינטרנט, אפליקציות, פלטפורמות, כלים או התקנים אחרים של צדדים שלישיים, מלבד במקומות בהם התבקש בעל מקום האירוח (להלן: "בעל העסק"). מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך או לא לכלול כל מידע אשר התברר כלא נכון או לא מלא, או בניגוד לתנאים של נספח א' זה.
   12.1.2. מקום האירוח מתחייב שפרטי מקום האירוח יהיו נכונים בכל עת, מדויקים ולא מטעים. מקום האירוח אחראי בכל עת להצהרה נכונה ועדכנית של פרטי מקום האירוח, כולל זמינות נוספת של חדרים/ סוויטות/ יחידות לתקופות מסוימות או כל אירוע או מצב (מהותי לרעה) יוצא דופן (כגון שיפוץ או בנייה במקום או בסמוך למקום). מקום האירוח יעדכן את פרטי מקום האירוח על בסיס יומי (או בסיס שכיח יותר ככל שיידרש) ויהיה רשאי (בכל עת) לשנות באמצעות מערכת מעקב וניהול הזמנות (1) את תעריף חדריו הזמינים להזמנה, וכן (2) את מספר או סוג החדרים הפנויים.
   12.1.3. המידע המסופק על ידי מקום האירוח עשוי להיערך או להשתנות על ידי מפעילי האתר StarsLike ולאחר מכן להיות מתורגם לשפות אחרות, התרגומים יהיו רכושם הבלעדי של מפעילי האתר StarsLike . התוכן הערוך והמתורגם יהיה לשימושם הבלעדי של מפעילי האתר StarsLike בפלטפורמות שלהם ומקום האירוח לא ישתמש (בכל דרך או צורה) על ידי כל הפצה או מכירה או מטרות אחרות. ביצוע שינויים או עדכונים בתיאורי פרטי מקום האירוח של מקום האירוח אינם מותרים אלא באישור מראש ובכתב ממפעילי האתר StarsLike.

   12.2. אחידות והגבלות החדר
   12.2.1. מקום האירוח ימסור ל מפעילי האתר StarsLike תעריפים וזמינות אחידים ("אחידות").
   פירוש אחידות מחיר הוא תעריפים זהים או טובים יותר עבור אותו מקום האירוח, אותו סוג חדר, אותם התאריכים, אותו סוג המיטה, אותו מספר האורחים, מתקנים זהים או טובים יותר ותוספות (לדוגמה, ארוחת בוקר, אינטרנט אלחוטי, צ'ק-אאוט מוקדם/מאוחר), הגבלות ומדיניות זהים או טובים יותר כגון שינויים בהזמנה ומדיניות הביטול כפי שהינה זמינה באתר/ים, אפליקציה/יות או מרכז/י הזמנות האינטרנט של מקום האירוח (כולל מערכת הזמנות לקוחות), או ישירות במקום האירוח, או אצל כל מתחרה של מפעילי האתר StarsLike (כולל כל הזמנה מקוונות או לא מקוונת או דרך סוכנות נסיעות או מתווך) ו/או כל אמצעי אחר (מקוון או לא מקוון) של צד שלישי שהינו שותף עסקי או מקושר או מחובר בכל דרך אחרת עם מקום האירוח. אחידות במחיר אינה חלה בגין תעריפים המיועדים לקבוצת משתמשים סגורה") קבוצת משתמשים סגורה" פירושה קבוצה עם מגבלות מוגדרות שבה החברות אינה אוטומטית ובה :(1) צרכנים בוחרים באופן פעיל להיות חברים, (2) כל ממשק מקוון או סלולרי הנמצא בשימוש חברי קבוצת המשתמשים הינו סגור ומוגן באמצעות סיסמה, (3) חברי קבוצת המשתמשים הסגורה השלימו פרופיל לקוח, וכן (4) הצרכן לו או עבורו הוצע התעריף כבר ביצע לפחות הזמנה מוקדמת אחת כחבר בקבוצת המשתמשים הסגורה) ובתנאי שתעריפים אלו לא יהיו (יהפכו ל-) פומביים (במישרין או בעקיפין). במקרה בו מחיר קבוצתי הופך לזמין פומבית בידי מקום האירוח, בידי מתחרה (ישיר/עקיף) של מפעילי האתרStarsLike או כל (פלטפורמת) צד שלישי (כולל כל מנוע) חיפוש מטא ((meta) או אתר השוואת מחירים), מפעילי האתר StarsLike זכאים לאחידות מחיר עבור תעריפים מסוג זה.

   פירוש אחידות זמינות הוא שמקום האירוח יספק למפעילי האתר StarsLike זמינות שכזו (כלומר חדרים זמינים להזמנה בפלטפורמה) שהינה נוחה לפחות כפי שהיא ניתנת לכל מתחרה של מפעילי האתר StarsLike (כולל את כל ההזמנות המקוונות והלא מקוונות או סוכנות נסיעות או מתווך) ו/או לכל צד שלישי אחר (מקוון או לא מקוון) שהינו שותף עסקי של או בכל דרך אחרת קשור עם או מחובר למקום האירוח.
   12.2.2. ההגבלות והתנאים (כולל מחיר החדר/ היחידה / הסוויטה) לחדרים/ היחידה/ הסוויטה הזמינים להזמנה בפלטפורמת StarsLike יהיו בכל העת בהתאם לסעיף 13.2.1 והגיוניים לכל הצדדים המעורבים (כולל לאורחים).
   12.2.3. למפעילי האתרStarsLike תהיה הזכות להעניק על חשבונה הנחה על מחיר החדר עד לגובה העמלה, וזאת בנוסף להנחה שבעל עסק מקום האירוח ייתן בעצמו לאורחים המזמינים.

   12.3. הזמנה, הזמנות האורחים, תלונות והתחייבות "לצאת לחופשה בראש שקט ובזול"

   12.3.1. בעת ביצוע הזמנה על ידי אורח בפלטפורמה, מקום האירוח יקבל אישור לכל הזמנה שנעשתה דרך מפעילי האתרStarsLike האישור יכלול את תאריך ההגעה, מספר הלילות, סוג החדר/ יחידה/ סוויטה, מחיר החדר, שם האורח, טלפון הלקוח, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי (אשר יקראו ביחד "פרטי הלקוח ("וכל בקשה ספציפית אחרת שנעשתה על ידי האורח. מפעילי האתרStarsLike אינם אחראים לתקינות ושלמותו של המידע והתאריכים שסופקו על ידי האורחים ומפעילי האתרStarsLike אינם אחראים לחובות התשלום של האורחים הקשורות להזמנה שלהם. למען הסר ספק, מקום האירוח יבדוק ויוודא על בסיס קבוע (אבל לפחות על בסיס יומי) במערכת המעקב וניהול ההזמנות את (סטטוס) ההזמנות שנעשו.
   12.3.2. על ידי ביצוע הזמנה באמצעות הפלטפורמות, חוזה ישיר (ולכן יחסים משפטיים) נוצר אך ורק בין מקום האירוח והאורח (להלן "הזמנות האורחים").
   12.3.3. מקום האירוח חייב לקבל אורח כצד החוזי שלו, ולטפל בהזמנה המקוונת בהתאם לפרטי מקום האירוח (כמו גם תעריף) הכלולים בפלטפורמות אישור ההזמנה נכון לזמן ביצוע ההזמנה באישור ההזמנה, לרבות בכל מידע ו/או בקשות שנמסרו בידי האורח.
   12.3.4. מלבד העמלות, תוספות וחיובים (נוספים) כפי שנקבעו באישור ההזמנה, מקום האירוח לא יחייב את הלקוח בכל עמלה עסקית/מנהלית או תשלום עבור שימוש בכל אמצעי תשלום (לדוגמה תשלום בכרטיסי אשראי).
   12.3.5. תלונות או תביעות בגין (המוצר או השירות שניתן או מסופק על ידי) מקום האירוח או בקשות ספציפיות שנעשו על ידי אורחים יטופלו על ידי מקום האירוח, ללא תיווך או התערבות של מפעילי האתרStarsLike. מפעילי האתרStarsLike אינם אחראים ומתנערים מכל אחריות בגין תביעות מסוג זה מאורחים. מפעילי האתרStarsLike רשאים בכל זמן ולפי שיקול דעתם הבלעדי (א) להציע שירותי (תמיכת) לקוחות לאורחים, (ב) לפעול כמגשרים בין מקום האירוח והאורח, (ג) לספק (בעלויות ובהוצאות מקום האירוח) מקום אירוח חלופי ברמה זהה או טובה יותר במקרה של רישום-יתר או אי סדרים מהותיים אחרים או תלונות בגין מקום האירוח, או (ד) לסייע לאורח בדרך אחרת בהתקשרותו עם מקום האירוח או בנקיטת פעולות נגד מקום האירוח.
   12.3.6. במקרה של תביעה תקפה של אורח מתוקף התחייבות מפעילי האתר 'לצאת לחופשה בראש שקט ובזול', מפעילי האתרStarsLike תודיע ללא דיחוי למקום האירוח על התביעה ותספק למקום האירוח את פרטי התביעה הרלוונטיים. מקום האירוח יתאים באופן מיידי -ככל שהדבר ישים-את הדירוג המוגדר אצלו ב mini site ו/או את התעריף/ים הזמין/ים בפלטפורמת StarsLike כך שהתעריף הנמוך יותר יהיה זמין עבור ההזמנה/ות הבאה/ות. בנוסף לכך, מקום האירוח יתאים באופן מיידי את התעריף בהזמנה שבוצעה על ידי האורח הרלוונטי במערכת הניהול שלו. עם ביצוע הצ'ק-אאוט של האורח, מקום האירוח יציע את החדר/ היחידה/ הסוויטה עבור התעריף הזול יותר ו – (1) יסדיר את הפרש המחיר בין התעריף המוזמן והתעריף הנמוך על ידי גביית התעריף הנמוך יותר מהאורח, או (2) יחזיר לאורח (במזומן) את ההפרש בין שני התעריפים.

   12.4. רישום יתר (אובר-בוקינג) וביטול הזמנה
   12.4.1. מקום האירוח יספק את החדרים שהוזמנו ובמקרה בו מקום האירוח לא מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מקום האירוח יודיע במהרה למפעילי האתר StarsLike על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות business.service@stars-like.com) ובשורת הנושא של כל הודעת דוא"ל שכזו יצוין "אוברבוקינג" ("רישום-יתר")) אלא אם מפעילי האתר StarsLike ארגנו מקום אירוח חלופי (על מקום האירוח לוודא זאת עם למפעילי האתרStarsLike ), מקום האירוח יעשה כמיטב יכולתו להשיג הסדרים חלופיים באיכות שווה או טובה יותר על חשבון מקום האירוח ובמידה ולא יהיה חדר זמין בעת ההגעה, על מקום האירוח יהיה:

   12.4.1.1. למצוא מקום אירוח חלופי ברמה זהה או טובה יותר ממקום האירוח המחזיק בהזמנה המאושרת של האורח;
   12.4.1.2. לספק תחבורה פרטית ללא תשלום אל מקום האירוח החלופי עבור האורח והשותפים של האורח, ששמותיהם מופיעים בהזמנה המאושרת של האורח.
   12.4.1.3. להחזיר ולפצות את מפעילי האתרStarsLike ו/או את האורח על כל העלויות וההוצאות הסבירות (לדוגמה: עלויות מקום האירוח החלופי, ההעברה ו/או הוצאות דלק) הכרוכות, הקשורות, ששולמו או שנגרמו על ידי האורח ו/או מפעילי האתר StarsLike או בשל רישום היתר. כל סכום שחויב על ידי מפעילי האתר StarsLike בגין האמור ישולם בתוך 14 ימים לאחר קבלת החשבונית.
   12.4.1.4. מקום האירוח אינו רשאי לבטל הזמנה מקוונת.
   12.4.1.5. ביטולים שנעשו על ידי אורחים לפני השעה והתאריך שמעבר להם חלים דמי ביטול לא יחוייבו בעמלה. ביטולים שנעשו על ידי אורחים לאחר השעה והתאריך שמעבר להם חלים דמי ביטול יחוייבו בעמלה בהתאם לתנאים של הסכם זה.

   13. דירוג וחוות דעת אורחים
   13.1. דירוג
   13.1.1. הסדר בו מקום האירוח מופיע בפלטפורמה (להלן: "דירוג") נקבע באופן אוטומטי וחד צדדי על ידי מפעילי האתרStarsLike דירוג מבוסס ומושפע מגורמים שונים, הכוללים אך לא מוגבלים לחבילת המנוי שבחר בעל העסק של מקום האירוח, מספר ההזמנות הקשורות למספר הביקורים ב mini site מקום האירוח הרלוונטי על הפלטפורמה (להלן: "המרה") סדר הגודל המובן על ידי מקום האירוח, היחס של הביטולים, ציוני חוות דעת האורחים, היסטוריית שירות הלקוחות, מספר וסוג תלונות האורחים ופרוטוקול התשלומים בזמן של מקום האירוח.
   13.1.2. לבעל העסק ישנה האפשרות להשפיע על הדירוג שלו על ידי שינוי חבילת המנוי שלו, ועל ידי שיפור מתמיד של השירות שלו על מנת לקבל דירוג גבוה יותר ע"י הלקוחות שלו בכל קטגוריות הדירוג ב mini site שלו. מקום האירוח לא יעלה כל טענה כנגד מפעילי האתרStarsLike לגבי הדירוג של מקום האירוח; מערכת הדירוג פועלת באופן אוטומטי. מערכת הדירוג האוטומטי (כפי שיוגדר להלן) מתייחסת לתשלום בזמן כאחד הגורמים, כך שאי-תשלום עמלת המכירה בזמן יוביל לדירוג מופחת.

   13.2. חוות דעת האורחים
   13.2.1. אורחים ששהו במקום האירוח יתבקשו על ידי בעל העסק ו/או מפעילי האתרStarsLike לתת את חוות דעתם על השהייה במקום האירוח ולספק ציון לקטגוריות מסויימות של שהותם.
   13.2.2. מפעילי האתרStarsLike שומרים לעצמם את הזכות לפרסם תגובות וציונים אלו על הפלטפורמות שלהם ו/או של צדדים שלישיים. מקום האירוח מכיר בכך שמפעילי האתר StarsLike הם המפרסמים (ללא כל התחייבות וידוא) ולא היוצרים של חוות הדעת והדירוג המתפרסמים בפלטפורמות של StarsLike.
   13.2.3. מפעילי האתרStarsLike מתחייבים לעשות את מיטב המאמצים לפקח ולסקור את חוות דעת האורחים בגין ניבולי פה או הזכרת שמו של אדם ספציפי. מפעילי האתרStarsLike שומרים לעצמם את הזכות לדחות, לערוך או להסיר ביקורות שליליות במקרה שביקורות אלו כוללות גסויות או מזכירות את שמו של אדם ספציפי או שאינן נכונות מבירור שנתון להחלטת מפעילי האתר לעשות בין מקום האירוח לבין האורח.
   13.2.4. מפעילי האתרStarsLike לא יכנסו לשום דיון, משא ומתן או התכתבות עם מקום האירוח בגין (התוכן של, או השלכות הפרסום או ההפצה של) חוות דעת ודירוג האורחים.
   13.2.5. מפעילי האתרStarsLike לא יהיו אחראים ומתנערים מכל אחריות לגבי התוכן וההשלכות של (פרסום או ההפצה של) כל חוות דעת או הערה שהיא.
   13.2.6. חוות דעת האורחים הן לשימוש בלעדי על ידי מפעילי האתר StarsLike ויכולות להיות זמינות בפלטפורמות כגון אלו שנוצרות מעת לעת על ידי מפעילי האתר StarsLike. מפעילי האתרStarsLike הם הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות, השם והעניין של (כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות אל) חוות דעת האורחים ומקום האירוח אינו זכאי (במישרין או בעקיפין) לפרסם, לשווק, לקדם, להעתיק, לקחת, לקשר (בהיפר-קישור או קישור-עמוק), לשלב, להשיג, לנצל, למזג, לשתף או להשתמש בחוות דעת האורחים ללא אישור בכתב מראש של מפעילי האתר.StarsLike